बंद करे

अस्पताल

जिला चिकित्‍सालय भिण्‍ड

भिण्‍ड

प्राथमिक स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र – असवार

असवार

प्राथमिक स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र – आलमपुर

आलमपुर

प्राथमिक स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र – इतेहार

इतेहार

प्राथमिक स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र – ऊमरी

ऊमरी

प्राथमिक स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र – ऐंनो

ऐंनो

प्राथमिक स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र – कतरौल

कतरौल

प्राथमिक स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र – कनेरा

कनेरा

प्राथमिक स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र – गुहीसर

गुहीसर

प्राथमिक स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र – गोरमी

गोरमी